Cel projektu:

Podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, a w szczególności: ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Opis działania:

Projekt ?Północ dla Południa ? podaj dalej!? był realizowany w terminie 3.08. do 30.11.2009r. Głównym założeniem i celem działania była organizacja dwuetapowych szkoleń wprowadzających osoby pracujące z młodzieżą w tematykę Globalnego Południa, a także wyposażających je w wiedzę i narzędzia umożliwiające prowadzenie wartościowych i interesujących zajęć o krajach afrykańskich.

Uczestnicy zostali zrekrutowani poprzez zaproszenia wysyłane do szkół i organizacji, informacje o naborze umieszczone na stronach www.kreadukacja.orgwww.ngo.pl a także za pośrednictwem informacji przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Lubinie.

Ostatecznie w 8 trwających po 8 godz. Szkoleniach wzięły udział 72 osoby (pierwszy etap). Szkolenia dotyczyły edukacji rozwojowej i prowadzenia warsztatu ?Północ dla Południa?, którego treści merytoryczne stanowiły podstawę szkoleń. Podczas każdego szkolenia wykład wygłaszała także siostra Cecylia z Zakonu Sióstr Białych ? partnera projektu. Spotkanie z nią było dla uczestników szkoleń możliwością (często jedyną) spotkania z osobą, która miała bezpośredni kontakt z mieszkańcami Afryki. Po ukończeniu pierwszego etapu uczestnicy mogli wziąć udział w etapie II ? samodzielnym przeprowadzeniu warsztatu ?Północ dla Południa? w grupach, z którymi pracują na co dzień. Spośród 72 uczestników taką inicjatywę podjęły 52 osoby. Zajęcia te odbyły się w większości w Tygodniu Edukacji Globalnej, były więc obchodami tej inicjatywy na Lubelszczyźnie. W wielu szkołach i organizacjach oprócz samych warsztatów uczestnicy szkolenia zorganizowali także inne, ciekawe działania, np. wystawy, konkursy, specjalne wydania gazetek, spotkania z wolontariuszami i misjonarzami. Przekazaliśmy im plakaty i inne materiały promujące TEG Informacje o działaniach w szkołach i organizacjach zostały zebrane przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja i umieszczone na stronie www.teg.edu.pl. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w obu etapach szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

Sukces:

Zainteresowanie poruszaną na szkoleniu tematyką wśród grupy do celowej jest bardzo duże. Nauczyciele zaangażowali się osobiście w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w ich szkołach. Planujemy także kontynuację projektu. Chcemy przeprowadzić szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszerzając zakres tematyczny o zagadnienia związane z prawami człowieka w rozwoju oraz zrównoważonym rozwojem.

Dziękujemy nauczycielom i szkołom za aktywny udział w projekcie i wsparcie idei Tygodnia Edukacji Globalnej!