Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, realizuje projekt ?Lublin 1918 ? 2018. Inspiruje nas Wolność?, poświęcony obchodom  setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ramach projektu zaplanowaliśmy konkurs Inicjatyw Mieszkańców. Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego Miasta będzie mógł zgłosić swój pomysł na inicjatywę związaną z tą ważną dla wszystkich Polaków rocznicą. Czas na składanie zgłoszeń będzie trwał od 7 maja do 4 czerwca 2018, następnie Jury wyłoni 10 Autorów Inicjatyw, którzy otrzymają możliwość realizacji działania poprzez wsparcie finansowe w wysokości  do 1500 zł na Inicjatywę. Czas na realizację  – od 30 lipca do 30 listopada 2018 roku.

Chcielibyśmy, aby o możliwości realizacji własnych Inicjatyw oraz wymaganiach konkursu dowiedziało się jak najwięcej lublinian, w związku z tym planujemy przeprowadzić w 10 dzielnicach miasta spotkania informacyjne dla mieszkańców.  Będą się one odbywały w szkołach lub bibliotekach na terenie wybranych dzielnic.

Spotkania odbędą w terminie od 4 kwietnia do 10 maja. Wkrótce zamieścimy harmonogram spotkań!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 505 – 407 – 903

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INICJATYWY

Regulamin:

Regulamin konkursu ?Lublin 1918 ? 2018. Inspiruje nas Wolność?

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja zaprasza mieszkańców miasta Lublin do udziału w konkursie na inicjatywy promujące 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Najciekawsze propozycje otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do
1 500 PLN.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 4 czerwca 2018 o godz. 23:59, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kreadukacja.org w dniu 9 lipca 2018 roku.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego ?Lublin 1918 ? 2018. Inspiruje nas Wolność?, realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja (zwana dalej Organizatorem) przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o postaciach, miejscach, kulturze, sztuce i działaniach społecznych związanych z Lublinem i zaangażowanych w odzyskanie niepodległości i budowanie niepodległej Polski.
 1. Nabór propozycji Inicjatyw będzie trwał od 7 maja do 4 czerwca 2018 roku. Organizator ma prawo ogłosić dodatkowe nabory Inicjatyw.
 1. Inicjatywy mogą być realizowane w terminie od 30 lipca do 30 listopada 2018 roku.
 1. Propozycje realizacji inicjatyw mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające w Lublinie (zwane dalej Autorami Inicjatyw).
 1. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie inicjatywy. Każda proponowana Inicjatywa powinna być złożona jako oddzielne zgłoszenie. Złożenie przez jedną osobę więcej niż 2 propozycji skutkować będzie odrzuceniem wszystkich propozycji danego Autora Inicjatyw.
 1. Forma Inicjatywy jest dowolna (m.in. wystawy, prezentacje, wieczory tematyczne i wykłady, warsztaty, gry miejskie, przedstawienia).
 1. Planowane Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Lublin.
 1. Maksymalna kwota na dofinansowanie Inicjatywy: 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Dofinansowanie nie jest dotacją w rozumieniu prawa polskiego.
 1. W ramach konkursu nie ma możliwości sfinansowania kosztów związanych z administracją Inicjatywy (w tym wynagrodzenia dla Autora Inicjatywy), zakupu sprzętu i zakupu napojów alkoholowych.
 1. Zgłoszenie należy składać poprzez wypełniony Formularz dostępny do pobrania na stronie www.kreadukacja.org. Formularz dostępny jest też w wersji wydrukowanej w miejscach wskazanych
  w załączniku do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie skanu na adres e-mali: fundacja@kreadukacja.org (do dnia 4 czerwca do godz. 23:59) lub osobiście do siedziby Organizatora – Krakowskie Przedmieście 13/7 ( do dnia 4 czerwca, w godzinach 8:00 do 16:00).
 1. Za datę i godzinę zgłoszenia Inicjatywy uważa się datę i godzinę jej złożenia w siedzibie Organizatora lub datę i godzinę wpływu na skrzynkę odbiorczą ww. poczty elektronicznej.
 1. Nadesłanie zgłoszenia Inicjatywy nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego.

Ocena zgłoszeń

1) Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury konkursowe.

2) Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 1500 PLN (organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości przyznanych nagród).

3) Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4) Preferowane będą Inicjatywy spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

– adresowane do grup międzypokoleniowych (dzieci i/lub młodzież oraz seniorzy)

– adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej

– adresowane do minimum 20 ? osobowej grupy

– interdyscyplinarność

5) Zgłoszenia oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:

– zgodność z tematem konkursu,

-spójność działań, logika opisu Inicjatywy,

– oryginalność koncepcji i programu Inicjatywy,

 -zasadność wydatków,

– adekwatność planowanych działań do podanej grupy odbiorców.

Ogłoszenie wyników

 1. Lista Inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie zostanie opublikowana 9 lipca 2018r. na stronie internetowej kreadukacja.org.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wynikach konkursu oraz sposobie i terminie podpisania porozumienia dot. realizacji Inicjatywy.
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu 505 ? 407 ? 903 od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

Lublin 1918 - 2018. Inspiruje nas Wolność-stopka | Fundacja KReAdukacja